Skip to main content

Privacyverklaring TOL Zeeland

 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij  omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  TOL Zeeland houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR).

 

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (naam, geslacht, adres, geboortedatum)
 • BSN-nummer (burgerservicenummer)
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • gegevens over je familieleden, enkel als dit relevant is voor de behandeling;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Naam van uw huisarts en/of doorverwijzer
 • Zorgverzekeringsgegevens (enkel bij volwassenen).

 

Waarom verzamelen we die gegevens?

 

We verzamelen deze gegevens om volgende redenen:

 1. om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen
 2. om onze prestaties in rekening te brengen bij de betalende instantie
 3. om eventuele klachten of schadegevallen adequaat en zorgvuldig te kunnen opvolgen
 4. om de kwaliteit en de bedrijfsvoering te verbeteren
 5. om de gevraagde data (anoniem gemaakt) aan te leveren bij de zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit. Deze informatie gebruiken ze om het zorgbeleid in kaart te brengen en verder op punt te zetten.  

 

 

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

 

De gegevens die we van en over jou hebben vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, en niet zonder je toestemming.

 

 • wanneer meerdere behandelaars in ons team instaan voor je behandeling kunnen deze allen in jouw dossier. Andere behandelaars hebben geen toegang tot je dossier.
 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, de school,…), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de uitbetalende instanties), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

 

 

Word er ook informatie gedeeld met anderen zonder toestemming?

 

We hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft om je gegevens te delen met anderen. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen in dat geval vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners.

Bij het vermoeden van (kinder)misbruik of huiselijk geweld handelen wij conform de meldcode.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

We zijn verplicht om je dossier 20 jaar te bewaren. We bewaren de noodzakelijke gegevens en verslaglegging m.b.t. je onderzoek of behandeling. De persoonlijke nota’s van je zorgverlener vallen niet onder dit wettelijke dossier.

 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

 

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

 

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Hiervoor kan je een schriftelijk verzoek aan je behandelende therapeut richten – zie www.tolzeeland.nl bij “team”.

 

Ook heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

 

Als bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

 

 

Hoe veilig zijn mijn gegevens bewaard?

We gaan zorgvuldig om met strikte geheimhouding om met je gegevens. We zorgen dat deze beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang. Binnen de organisatie hebben we duidelijke afspraken m.b.t. privacygevoelige informatie.

Als er ondanks de maatregelen toch mensen zonder toestemming in je gegevens kunnen kijken, wordt dit onmiddellijk bij de autoriteit persoonsgegevens gemeld. Ook bij een datalek volgen we strikt de procedure melding datalekken.  

Als je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

 

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelaar, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens vind je terug op de website van de TOL Zeeland. Je kan je ook steeds richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na archivering hebben enkel de maatschap houders nog toegang tot je dossier.