Skip to main content

WERKWIJZE

01

AANMELDING

U kan bij ons terecht op verwijzing van de wettelijke verwijzer (huisarts, de jeugdarts, GGD-arts of een medisch specialist), of via de gemeentelijke toegang. Deze verwijzing gebeurt via een verwijsbrief of een toewijzingsbericht.  In de verwijsbrief moet worden aangegeven:

 • Dat het een verwijzing voor GZ betreft ( 18+ : Basis GGZ )
 • Een korte omschrijving van de aanmeldklachten ( 18+ : vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis)
 • Een elektronische handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer

U kan zich telefonisch of via mail aanmelden.

02

INTAKEGESPREK

Voor een onderzoek of behandeling kan opgestart worden, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de problemen in kaart gebracht en met u de behandeldoelen opgemaakt. Samen met u stellen we ook een plan van aanpak (=behandelplan) op. Dit behandelplan kan bestaan uit: onderzoek, behandeling, e-health, ….  Bij kinderen en jongeren kan dit ook worden aangevuld met schoolcontacten of samenwerking met andere hulpverleners.

Indien wij niet kunnen beantwoorden aan uw hulpvraag, zoeken we samen met u naar een gepastere vorm van hulp.

Gelieve op het intakegesprek de verwijsbrief van een arts alsook uw BSN nummer (of in het geval u komt voor uw kind, het BSN nummer van uw kind) mee te brengen.

03

ONDERZOEKEN

Er kunnen diverse onderzoeken plaats vinden afhankelijk van de vraag: intelligentie of capaciteitenonderzoek (WISC-V, WPPSI-V, WNV, WAIS-IV), concentratieonderzoek, belevingsonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, klasobservatie, interview met ouders, interview met partner, vragenlijsten, …
De onderzoeken vinden plaats op de verschillende locaties : Oostburg, Breskens, Sluis, Aardenburg, IJzendijke en Groede. Hierdoor kunnen we- afhankelijk van de plaats waar de sessie doorgaat, ook de kinderen uit de klas halen en terugbrengen naar de klas. Dit wordt concreet afgesproken na het eerste gesprek. Indien zinvol kan ook, na uw goedkeuring, een overleg gebeuren met de leerkracht en een klasobservatie plaats vinden.

Indien er ook onderzoek dient plaats te vinden op het vlak van taal en/of motoriek werken we in het team MOBOS West Zeeuws Vlaanderen (Multidisciplinair onderzoek en behandelingsteam voor ontwikkelingsstoornissen). Deze onderzoeken vinden plaats in Oostburg, Breskens en IJzendijke.

Indien er onderzoek dient plaats te vinden op het vlak van spelling, lezen of rekenen dan wordt er samengewerkt met onze TOL collega’s in Brugge. In dit geval vinden de onderzoeken plaats in de Sulferbergstraat 41a te 8000 Brugge.

04

INTERN TEAMOVERLEG

Onze onderzoeken gebeuren meestal door minstens twee onderzoekers. Nadat alle onderzoeken hebben plaats gevonden dan vindt er op onze dienst met alle onderzoekers een teamoverleg plaats. Bij Tol Zeeland werken we multidisciplinair, dit betekent dat we op regelmatige basis overleg plegen met andere discplines. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Mobos (Multidisciplinair Onderzoek en Behandeling van kinderen met Ontwikkelingsstoornissen). Dit gebeurt na uw toestemming.

Indien gewenst is er ook overleg met uw psychiater/huisarts of andere hulpverlener.

05

BESPREKING EN ADVIESGESPREK

Eens het onderzoek is afgerond en er een intern teamoverleg is geweest dan kan er een bespreking van onze onderzoeksresultaten plaats vinden. Tijdens de bespreking worden alle resultaten aan u (of de ouders) uitgelegd alsook advies gegeven welke vervolgbehandeling er eventueel aangewezen is.

06

VERSLAGLEGGING

Na de bespreking krijgt u thuis een uitvoerig verslag met alle onderzoeksresultaten.

07

BEHANDELING

Na het intakegesprek kan er direct een behandeling opgestart worden, ofwel kan deze opgestart worden na de bespreking van de onderzoeksresultaten. De behandeldoelen en werkwijze wordt met u doorgenomen voor de behandeling opgestart wordt. De behandeling kan op bovengenoemde adressen plaatsvinden.

Het tussentijds evalueren, afbouwen en afronden van de begeleiding gebeurt steeds in overleg met u.

HET TEAM

Tot uw dienst


Barbara Delagrange

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator TOL Zeeland
Master klinische psychologie
Erkend door het Belg. Min.v. Gezondheid als Klinisch Psycholoog
Erk nr. PsyCom: 712105040
GZ- psycholoog: Big nr: 79912784525
Erkend Supervisor Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen

Bernard Van Steenkiste

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator TOL (België)
Master klinische psychologie
Erkend door het Belg. Min.v. Gezondheid als Klinisch Psycholoog
Erk nr. PsyCom: 611105184
GZ- psycholoog: Big nr: 89909398425
Erkend supervisor Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen

Tanita Mongaré

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Master klinische psychologie
Erkend door het Belg. Min.v. Gezondheid als Klinisch Psycholoog
Erk nr. PsyCom: 922121746
SKJ registratie : 130006165

Ellen Germonpré

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Master Klinische psychologie
Erkend door het Belg. Min. V. Gezondheid als Klinisch psycholoog
Erk. Nr. Psycom : 952126703
SKJ registratie : 130005964

Lara Declercq

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Master Klinische psychologie
Erkend door het Belg. Min. V. Gezondheid als Klinisch psycholoog
Erk. Nr. Psycom : 982131874
SKJ registratie : in aanvraag

Elien Van Puymbroeck

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Master in de klinische psychologie
Erkend door Belg.min.v. Gezondheid als klinisch psycholoog
Erknr. Psych. Commissie : 982134979
Skj registratie : in aanvraag
CONTACTEER ONS NU VOOR MEER INFORMATIE

Psychologen

De psychologen zijn allemaal geregistreerd bij de psychologencommissie en volgen verplichte intervisie, supervisie en vorming.

De psychologen beschikken allemaal over een masterdiploma in de klinische psychologie.
De psychologen beschikken allemaal over een masterdiploma in de klinische psychologie en over een visum die de toestemming tot beroepsuitoefening waarborgt.

De psychologen hebben allen een VOG en zijn SKJ-geregistreerd.
De hoofdbehandelaars zijn als GZ- psycholoog BIG- geregistreerd.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Tol Zeeland maakt onderdeel uit van de samenwerkingsverband de Brug en van de samenwerking Mobos (Multidisciplinair Onderzoek en Behandeling van Ontwikkelingsstoornis).

Meldcode

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ en passen deze ook toe.

Deontologische code

Al onze medewerkers zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging. Dit betekent ook dat ze de deontologische code hebben ondertekend.
MISSIE EN VISIE

Vanuit een multidisciplinaire aanpak wil TOL Zeeland kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en emotionele en gedragsproblemen onderzoeken en behandelen zodat zij optimale groei- en ontplooikansen krijgen. Hierbij houden we rekening met de context en geloven we in de meerwaarde van het netwerk.

Vanuit deze missie heeft Maatschap TOL Zeeland de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

 • We vertrekken van een hulpvraag van de jongere/volwassene in zijn systeem. Samen met hen maken we het behandeldoel en vragen we toestemming om de relevante betrokkenen bij het behandelplan te betrekken.
 • Bij onderzoek en behandeling van een jongere zien we deze steeds binnen zijn ruimere systeemcontext en willen we dit systeem zo veel mogelijk Hierbij denken we niet enkel aan bv. school, maar ook aan zowel ingezette hulpverleners (thuisbegeleiding, zorgboerderij, kinderpsychiater etc… ) maar ook aan continue aanwezige zorgverleners zoals GGD arts en huisarts.
 • Hiernaast zoeken we met ouders naar een geschikte manier om ook de toegang te betrekken bij de ingezette hulp.
 • Bij onderzoek en behandeling vertrekken we steeds van een multidisciplinaire kijk op de ontwikkelingsdomeinen van een jongere. (motorisch, cognitief, emotioneel, sociaal, communicatief, gedrag, lichamelijk, motivationeel,  schools,…)
 • Multidisciplinair en interdisciplinair werken verankeren we door middel van onze overlegstructuren
 • Als zorgaanbieders willen we ruimdenkend zijn en open staan voor diverse invalshoeken. Daarom maakt intervisie, supervisie en vorming deel uit van onze werking.
 • We willen vernieuwend en innovatief
 • Jarenlange ervaring in de TOL staat garant voor doorgeven van expertise en continue ‘opleiding op de werkvloer’.
 • Diverse denkkaders binnen het team worden aangemoedigd
 • We willen laagdrempelige hulp bieden: Dit doen we door zorgvuldig onze locaties te kiezen (scholen, diverse MFC’s, verschillende dorpen), aanbod bieden in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Gebarentaal, of gebruik te maken van een tolk), kinderen zelf op te halen op school of onderzoek op school te laten doorgaan.
 • Samenwerken met andere zorgaanbieders is erg belangrijk. Niet enkel op casusniveau maar ook structureel hebben we overleg. Iedere collega is op de hoogte van de structurele samenwerkingsverbanden en kent de werking van deze zorgaanbieders

Het multidisciplinair samenwerken en multidisciplinair overleg gebeurt op diverse vlakken. Alle ZZP-ers die actief zijn in TOL Zeeland zijn ook deel van het team van de TOL in Brugge (België).

In België met maken ze allen deel uit van een team dat multidisciplinair is samengesteld met psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, pedagogen en kinderpsychiaters. Hier is structureel intervisie en supervisie ingebouwd in de werking en is interdisciplinaire vorming een onderdeel van de dagelijkse werking. Alle medewerkers van de TOL gaan uit van een multidisciplinaire visie.

In Nederland wordt er multidisciplinair samengewerkt met de GGD arts, kinderarts, huisarts, kinderpsychiater, fysiotherapeuten en logopedisten. Dit gebeurt zowel op casusniveau als structureel op teamniveau. Vanuit deze gedragen en gedeelde visie met andere disciplines hebben we in West-Zeeuwsvlaanderen de samenwerking’ MOBOS’ opgezet. MOBOS staat voor Multidisciplinair Onderzoek en Behandeling van OntwikkelingsStoornissen.

Alle collega’s zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie en dragen deze uit.